Disclaimer

by nltskill-bathumi

Deze website is een product van MYbusinessmedia Holding B.V. MYbusinessmedia Holding B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.


Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar info@vraagenaanbod.nl, welke wij met de uiterste zorgvuldigheid in behandeling zullen nemen. 

Copyright / Auteursrechtvoorbehoud

Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en alle daarop openbaar gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij MYbusinessmedia Holding B.V. of bij een aan haar gelieerde onderneming. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MYbusinessmedia Holding B.V. niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, beeldmerken, videocontent, tekeningen en/of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd in T-Skills (ongeacht de drager) of op tskills.nl (of op gelieerde websites), te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of op een andere wijze openbaar te maken. Het framen van de websites van MYbusinessmedia Holding B.V. wordt tevens uitdrukkelijk niet toegestaan. Het vermelden van T-Skills of tskills.nl als bron, legitimeert in geen enkel geval het overnemen zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen. Het auteursrechtvoorbehoud geldt tevens uitdrukkelijk voor media in de zin van artikel 15 van de Auteurswet.

Voor het openbaar maken of overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk van T-skills of tskills.nl dient u altijd en per geval vooraf toestemming te vragen via redactie@vraagenaanbod.nl. Of er toestemming wordt verleend, wordt per aanvraag beoordeeld. Men kan zich daarom ook nimmer beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend door anderen dan de hoofdredactie van T-Skills of tskills.nl. Indien er toestemming wordt verleend, dan is de gebruikelijke vergoeding hiervoor € 0,30 per woord.


MYbusinessmedia Holding B.V. (en aan haar gelieerde titels en websites, waaronder Vraag&Aanbod) zoekt actief naar misbruik van haar auteursrechten en databankrechten. Indien u inbreuk maakt op de rechten van MYbusinessmedia Holding B.V. wordt u gehouden alle hierdoor geleden schade, de gemaakte kosten voor opsporing en de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

© MYbusinessmedia Holding B.V.